Wêz wolkom!

Lof God, dy’t ús syn seine jout.
Hoe heech’t Er wêze mei,               
Hy hat by ús syn wente boud.
Dy’t fier is, is ús nei.

Lof God, Hy stjoert de tsjerke­_as skip,
dat nei de moarntiid fart.
Hy stiet ús by op ’t woelich djip,
dat ús gjin ûnheil bart.

Lof God, syn finger wiist ús oan,
in toer dy’t ús ferseit:
in nije himel komt deroan
en bliuwt yn ivichheid.

Lieteboek 273

Een kerk voor het dorp

Wij zijn kerk in en voor het dorp Mantgum. Wij willen Doarpstsjerke zijn, een open beweging toegankelijk voor alle bewoners van Mantgum en omstreken. Daarnaast zijn wij een oecumenische protestantse gemeente, open naar andere kerken. U bent welkom op zondag in de Mariakerk bij het ochtendgebed en op woensdagochtend bij Breek de Week. Meer informatie daarover vindt u onder Vieringen

De kerk kunt u gemakkelijk vinden. Haar toren wijst het hart van ons dorp aan.  

Nijs út de doarpstsjerke

Nieuwsbrief oktober

Yn de tsjinst fan ôfrûne sneintemoarn is der bekend makke dat der foarearst gjin tsjnsten mearhâlden wurde sille. Ek “Breek de week” op woansdetemoarns sil foarearst op in sacht sin settenwurde en is de tsjerke op dizze moarn ek net

Lees verder

Brief 23

Als er geen water meer is, loopt de gemeenschap te hoop tegen Mozes en Aäron. Zij ruziën metMozes en ze zeggen: Ach waren wij maar samen met de onzen gesmoord onder de ogen van deEne. En waarom heb je zijn

Lees verder

Kerkhut klaar

Sinds kort is er in de Mariakerk een heerlijk kinderhoekje: de kerkhut. Kinderen zijn welkom en verdienen een eigen plek in de kerk. Een plek waar ze fijn kunnen spelen, een boekje kunnen lezen of wat kunnen kleuren. Niet alleen

Lees verder

Breek de week met koffie en Maria-cake

Elke woensdagochtend is er kerkcafé van 10 – 11.30 uur. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Voor iedereen in Mantgum, jong en oud, de thuiswerkers, de kantoorlozen, gepensioneerden, mensen met een vrije dag, kinderen etc. Voor de kinderen

Lees verder

Kerkcafé op woensdagochtend

Vanaf komende woensdag 16 september is er elke woensdag ook Kerkcafé van 10.00 tot 11.30 uur in de Mariakerk. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Voor iedereen in Mantgum, jong en oud, de thuiswerkers, de kantoorlozen, gepensioneerden, mensen

Lees verder

Brief 21

Mattheus 17 14 Als zij weer terug komen bij de mensen komt er iemand op hem af die voor hem op de knieën valt 15 en zegt: heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en hij lijdt

Lees verder

Brief 20

Dan nog, dan nog, klamp ik mij vast aan jou, of je wilt of niet. Op genade of ongenade; ik zal red mij, red mij! roepen, of zoiets als: heb mij lief. Psalm 13, 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis. Jezus

Lees verder

Mariakerk & Toren Skillaerd

De kerk uit circa 1500, oorspronkelijk gewijd aan Maria, werd gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse voorganger uit circa 1200. In 1865-1867 is de eenbeukige erk met vijfzijdig geslotenkoor naar plannen van J.I. Douma verhoogd, gepleisterd en van spitsboogvensters voorzien. In 1868 is de oude zadeldaktoren afgebroken en vervangen door een nieuwe toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Er hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1499) en een klok (1896) van de firma Van Bergen.

Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. Het gebrandschilderde glas (1939) met afbeeldingen van kerken en torens is afkomstig uit het voormalige gemeentehuis van Baarderadeel en werd vervaardigd door J.H. Wijkmans. Het eikenhouten meubilair (1779-1781) is vervaardigd door Hermannus Berkebijl. Het snijwerk is in Lodewijk XVI-stijl. De ronde preekstoel in de dooptuin is uniek voor Friesland. Er liggen zerken van de bewoners van Hoxwier.

Het oudste bekende orgel van de Mariakerk was afkomstig uit 1710 en gemaakt door Jan Harmens van Berlikum. Dit orgel bestond deels uit materiaal van een ouder onbekend orgel. De plaatselijke timmerman, Tys Sybrens, maakte destijds de kassen en galerij van het orgel; Jan Freercks uit Leeuwarden deed het snijwerk aan de kas. In 1813 bouwde J. Radersma een nieuw orgel. Dit instrument moest echter al snel onder handen genomen worden door firma L. van Dam in 1845. De gemeente besloot uiteindelijk in 1878 het huidige orgel te laten bouwen door diezelfde firma, voor een totaalbedrag van f 5440,-. Bij deze opdracht kreeg de firma de speciale instructie om de beelden (de personificaties van geloof, hoop en liefde) van het orgel te herplaatsen op het nieuwe orgel.

Het huidige orgel is qua uiterlijk een variant op het orgel uit Warga, dat ook is gemaakt door de firma L. van Dam in 1871. Eén van de verschillen van het orgel van de Mariakerk ten opzichte van het orgel van Warga is de scheiding van het boven-en onderfront door vlakke panelen. Daarnaast hebben de ondervelden van de zijtoren een boogvormige afsluiting en de kleur van het instrument is zwart met gouden afwerkingen. Hoewel de kleur van het orgel meer in de stijl van de negentiende eeuw is, is de stijl van het orgelfront voornamelijk klassiek achtiende-eeuws. Dit is te zien aan de traditionele hoofdvormen en het gebruik van ornamentiek in de vorm van bladeren en guirlandes.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan. Als u uw e-mailadres hieronder invoert, dan zetten we u op de lijst!

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Dominee: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75