ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd

De Doarpstsjerke Mantgum&Skillaerd is Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Doarpstsjerke Mantgum&Skillaerd is bij de Belastingdienst voor verplichte afdrachten ingeschreven onder RSIN/ fiscaalnummer 824122069 (diaconie 824122082 ).

Het College van kerkrentmeesters 

is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk. Dat komt tot uitdrukking in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.  

Financiële verantwoording.

Voor de Doarpstsjerke Mantgum&Skillaerd leggen Kerkvoogdij en Diaconie verantwoording af in een financieel jaarverslag. De begrotingen voor 2021 vindt u hier: Diaconie en Kerkvoogdij.
Financieel jaarverslag 2020 vindt u hier: Jaarcijfers

 

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75