Dienstverlening

De kerk is er voor de hele samenleving, dichtbij en ver weg. Zij is daar deel van, als gist in het brood.

Koster & gastvrouw

Maaike de Groot

Tel. 06 - 12 50 49 65

Delen

De diakenen zien er van oudsher op toe dat goederen, geld en diensten worden gedeeld met “hen die niets hebben”. In onze tijd heeft de staat die taak overgenomen, maar de laatste jaren wordt duidelijk dat de overheid zich op dit gebied meer terugtrekt. De drempel om hulp te vragen bij financiële nood is hoog. Wij schamen ons daar al gauw voor. Toch zijn diakenen op zulke momenten bereikbaar. U kunt hen inschakelen voor uzelf, maar ook voor een ander. Zij hebben zoals alle leden van de kerkenraad geheimhouding beloofd. Alles wat u aan hen kwijt wilt, is vertrouwelijk.

Diakenen

Esther Langedijk, diaken-scriba

058 250 11 15

Jelle Sybesma

058 251 95 10

Materiële zaken Doarpstsjerke

De kerkrentmeesters beheren de eigendommen van de gemeente: geld, gebouwen en begraafplaatsen. Het college bestaat uit drie personen. 

Wanneer u iemand wilt laten begraven op de begraafplaats bij de Mariakerk of op Skillaerd, kunt u contact opnemen met Rinse de Groot

Kerkrentmeesters

Rinse de Groot, voorzitter

06 - 519 689 90 of 058 - 254 20 51

Feikjen van der Zwaag, secretaris

058 251 95 10

Omzien naar elkaar

 

Ouderlingen zijn oog en oor van de gemeente in het dorp. U kunt hen altijd bereiken.

De kerk verstrekt pastorale diensten (ook die van de predikant) gratis. 

Ouderlingen

Boukje Jilderda

06 45 82 75 96
b.jilderda@gmail.com

Gudula van Beem

06 51 26 10 94

Predikant

Willemien Keuning

De predikant is te bereiken voor iedereen, gelovig of niet.
Tel. 06 - 436 375 75
wjkeuning@me.com

Uitvaarten

Als u een kerkelijke uitvaart wilt, kunt u contact opnemen met de scriba, Esther Langedijk, telefoon 06 11 28 96 67, of met de predikant, Willemien Keuning, telefoon 06 43 63 75 75.

De predikant gaat ook voor bij niet-kerkelijke uitvaarten en is beschikbaar voor iedereen, ongeacht levensovertuiging.

Wilt u voordat u afspraken maakt met de uitvaartleider, met de predikant overleggen over het tijdstip? Het kan zijn dat zij al afspraken heeft op het moment dat u verwacht dat zij voorgaat.

Dopen en huwelijken

Wilt u als u als u doop, kerkelijke bevestiging van uw huwelijk of een huiselijke bijeenkomst overweegt, tijdig contact opnemen met de predikant? Zij is bereikbaar via 06 43 63 75 75.

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75