Meteen naar de inhoud

Nieuws uit de Doarptsjerke

Van de voorzitter

Gelok en Frede

Nei in perioade fan beheinings troch it Covid-19 firus is de tiid no oanbrutsen dat it regear ús wer mear en mear frijheid jout yn de omgong meiinoar. Foar de tsjerke bitsjut it dat wy wer de sneinske tsjinsten hâlde kinne sûnder grutte beheinings en mei yn acht nimmen fan de oardel meter ûnderlinge ôfstan Lês fierder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/07/Nieuwsbrief-2-juli-2020.pdf