Nieuwsbrief oktober

posted in: Uncategorized | 0

Yn de tsjinst fan ôfrûne sneintemoarn is der bekend makke dat der foarearst gjin tsjnsten mearhâlden wurde sille. Ek “Breek de week” op woansdetemoarns sil foarearst op in sacht sin settenwurde en is de tsjerke op dizze moarn ek net … Continued

Kerkhut klaar

posted in: Uncategorized | 0

Sinds kort is er in de Mariakerk een heerlijk kinderhoekje: de kerkhut. Kinderen zijn welkom en verdienen een eigen plek in de kerk. Een plek waar ze fijn kunnen spelen, een boekje kunnen lezen of wat kunnen kleuren. Niet alleen … Continued

Breek de week met koffie en Maria-cake

posted in: Uncategorized | 0

Elke woensdagochtend is er kerkcafé van 10 – 11.30 uur. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Voor iedereen in Mantgum, jong en oud, de thuiswerkers, de kantoorlozen, gepensioneerden, mensen met een vrije dag, kinderen etc. Voor de kinderen … Continued

Kerkcafé op woensdagochtend

posted in: Uncategorized | 0

Vanaf komende woensdag 16 september is er elke woensdag ook Kerkcafé van 10.00 tot 11.30 uur in de Mariakerk. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Voor iedereen in Mantgum, jong en oud, de thuiswerkers, de kantoorlozen, gepensioneerden, mensen … Continued

Brief 20

posted in: Uncategorized | 0

Dan nog, dan nog, klamp ik mij vast aan jou, of je wilt of niet. Op genade of ongenade; ik zal red mij, red mij! roepen, of zoiets als: heb mij lief. Psalm 13, 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis. Jezus … Continued

Nieuws uit de Doarptsjerke

posted in: Uncategorized | 0

Van de voorzitter Gelok en Frede Nei in perioade fan beheinings troch it Covid-19 firus is de tiid no oanbrutsen dat it regear ús wer mear en mear frijheid jout yn de omgong meiinoar. Foar de tsjerke bitsjut it dat … Continued